ผบ.

ผู้บังคับบัญชา

พลโท มณฑล ปราการสมุทร
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร / ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสื่อสาร

พันเอก เดชา พลสุวรรณ
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสื่อสาร